Avís legal

+34 93 595 11 15

Blog

D'acord amb la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, indiquem les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular: ASM WEN SERVICES, S.L
CIF: B63380091
Adreça: Av. del Progrés, 16 - Viladecans - 08840 (BARCELONA) Teléfono: 93 595 11 15
Telèfon: 93 379 40 29
Contacte: info@asmws.com

Dades del registre:
ASM Web Services, S.L.
CIF B63380091
Reg. Merc. de Barcelona
Tom 36229 Foli 179 Full B-281609 Inscripció 1

L'accés i utilització del web "www.asmws.com" (en endevant el "lloc web") que ASM Web Services posa a disposició de tots els seus clients i els usuaris d'internet en general, implica que l'usuari coneix i accepta expressament i íntegrament les presents condicions Generals, tot això sense prejudici de l'acceptació particular i expressa de les condicions particulars que poden aplicar per a l'obtenció de determinada informació i/o per accedir a determinats serveis que es puguin prestar en el lloc web.

Aquestes Condicions Generals s'aplicaran tant a l'activitat promocional i de suministrament d'informació que s'efectua a través d'aquest lloc web, com en el se cas, a la presentació de serveis, de tal manera que les mateixes regiran en tot moment tant per a la simple navegació pel lloc web, i eventualment per a l'adquisió de béns i/o a la presentació de serveis en la mateixa, si bé aquestes últimes activitats se sotmetran tant a aquestes Condicions Generals d'Ús, com a les condicions generals de contractació aplicables i la condicions particulars, que en el seu cas puguéssin existir o ésser d'aplicació.

ASM Web Services podrà en tot moment i sense avís previ, modificar el present avís legal, i/o les condicions particulara que, en el seu casn s'incloguin, mitjançant la publicació de les esmenades modificacions en la pàgina web corporativa amb la finalitat de què puguin ésser conegudes pels Usuaris.

ASM Web Services es reserva igualment el dret de modificar en qualsevol moment, sense avís previ i de forma unilateral, el disseny del lloc, la seva configuració o de qualsevol del seus elements, tant com les seves informacions o serveis, incloent la pròpia cancel·lació del lloc de qualsevol dels seus elements. ASM Web Services estarà exempte de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la manca de disponibilitat o de qualsevol disfunció, total o parcial, del lloc web.

ASM Web Services declina qualsevol responsabilitat respecte la informació que el trobi fora d'aquest web i no estigui gestionada directament per ASM Web Services o el nostre webmaster. Tanmateix ASM Web Services declina qualsevol responsabilitat respecte els continguts o estat dels lloc els enllaços dels quals puguéssin estar continguts en el seu lloc web, ni la seva inclusió implica que ASM Wen Services els aprobi o comparteixi els seus continguts o les opinions que eventualment puguéssin contenir.

Els usuaris del present lloc web s'obliguen a no utilitzar ni fer ús de la informació i/o qualsevol element, contingut element, contingut o servei inclòs en el mateix que en qualsevol manera o forma pugi implicar una infracció de la lley, el costum, l'ordre públic o els drets i interessos de terceres parts; a no accedir il·lícitament al portan ni difondre a través del mateix programes, virus informàtics o qualsevol altra aplicació susceptible de produir danys a ASM Web Services o qualsevol tercer.

1. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial. Copyright.

Tots els continguts del web (incloent, sense caràcter limitatiu i a títol merament enunciatius, bases de dades, imatges, fotografies, infografies, dibuixos, dissenys gràfics, arxius de texte, audio, video i software etc...) són propietat d'ASM Web Services o li han estat llicenciats i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. Els esmenats elements no podran ésser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'Usuario de tercers sense l'expressa autorització per part d'ASM Web Services, tret que s'indiqui el contrari.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips d'ASM Web Services, que apareixen en el web són titularitat d'ASM Web Services o li han estat llicenciats i estan degudament registrats pel que estan protegits también per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual vigents. ASM Web Services té tots els drets reservats i no concedeix sobre els mateixos llicència o autorització de cap ús.

Consegüentment, la utilització del lloc implica el compromís dels usuaris de no vulnerar cap dret de propietat industrial o intel·lectual derivats de qualsevol element integrat o present en el lloc web, així com a no utilitzar, copiar, reproduir, modificar, distribuir, amb o sense finalitat comercial, els esmenats elements sense el consentiment exprès i per escrit d'ASM Web Services.

2. Navegació amb cookies.

El nostre web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:

  • La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre web.
  • El país i procedència seleccionada per l'usuari de cara a una futura presentació del site d'acord amb la seva procedència geogràfica.
  • Aquells elements de seguretat que intervenen en el control d'accès a les àrees restringides.

L'usuari té la opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Eines d'anàlisi: ASM Web Service utilitza Google Analytics, per la qual cosa Google estableix cinc cookies diferents amb dates de venciment que van des d'un dia a dos anys. Aquestes cookies són emprades principalment per diferenciar entre visites per primera vegada i visites repetides. Aquestes cookies no contenen cap altre tipus d'informació personal identificable. Pots obtenir més informació de l'ús d'aquestes cookies a http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

3. Fur i legislació aplicable.

Les presents condicions generals i les particulars que eventualment es puguin establir es regeixen per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controversia o qüestions relatives amb l'ús del lloc web, les activitats desenvolupades en el mateix i el propi contingut i avast de les condicions generals i particulars seran competents els jutjats i Tribunals de Barcelona.